Кратък фирмен профил

Оранжерии Гимел АД - София


Контакти

София, 1839
ж.к. Враждебна, ул. 2-ра 26 А
тел.: 02/9631708,8654250,8657059,9632088
факс: 02/9630873,9632088
e-mail: office@gimel.bg
WEB-site: http://www.gimel.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175479761
ИН по ДДС: BG175479761
Фирмено дело: 5640/95
Брой служители: 383 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 93 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 24 541 (2019)
ДМА (хил. лв.): 38 464 (2019)
Капитал (лв.): 13 200 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Общи събрания: Последно - 25.09.2020 
Предмет на дейност: Производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел АД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о

27.10.2009

Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24/17.11.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с ”БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.) и Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ, бр. 72 от 2009 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2653-П от 16.02.2004 г., Решение № 2681-П/10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г., Решение № 2886-П от 9.09.2004 г., Решение № 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 3015-П от 22.06.2005 г., Решение № 3047-П от 11.11.2005 г., Решение № 3058-П от 28.02.2006 г., Решение № 3081-П от 9.08.2006 г., Решение № 3108-П от 21.12.2006 г., Решение № 3130-П от 13.06.2007 г., Решение № 3177-П от 17.03.2008 г., Решение № 3178-П от 15.04.2008 г., Решение № 3187-П от 4.08.2008 г., Решение № 3189-П от 23.09.2008 г., Решение № 3203-П от 21.04.2009 г., Решение № 3206-П от 23.06.2009 г. и Протоколно решение № 12766 от 14.10.2009 г. на ИС на АП обявява: 1. Начало на двадесет и втори централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества: 2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1, ще се проведе на ”приватизационен пазар“ сегмент ”Централизиран публичен търг“ на ”Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и Приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове. 3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в ”Държавен вестник“. 4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в ”Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции. 5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг ”БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница. 6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от тръжното обявление. 7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата. Изпълнителен директор: Т. Николов

Агромашинаимпекс АД - София Балканкар-Руен АД - Асеновград Балканфарма - Троян АД - Троян Балканфарма Дупница АД - Дупница Винпром-Дупница АД - Дупница Водно стопанство Бургас АД - Бургас Асансьоростроене - 98 АД - София Булмикс Интернешънъл АД - София България К АД - Казанлък Българска фондова борса АД - София Бертуци комерс АД - София [Несъстоятелност] Ремел АД - Елена Кариери и вародобив АД - Земен Калиакра хотелс АД - Каварна Изкуство АД - Трявна Крупнишка комуна АД - Крупник Крепежни изделия АД - Пловдив Лесилхарт АД - Силистра Огоста АД - Монтана Оранжерии Гимел АД - София Програмни продукти и системи АД - София Промпроект АД - София Нива АД - Левка Пловдивска консерва АД - Пловдив Плевен-филм-99 АД - Плевен Млечна промишленост АД - Бяла Слатина Новалис АД - Пазарджик Монбат АД - София Мототехника 1 АД - София Метални изделия АД - Бургас Свобода АД - Добрич Свободна безмитна зона-Бургас АД - Бургас Свободна зона АД - Пловдив Сила АД - Ямбол Скът Мизия АД - Мизия Сторидж център Русе АД - Русе СТС -Слаботокови съединители АД - София Севко АД - Севлиево Труд АД - Русе Тръст Лоджистикс АД - Гурково ФИЛ 2000 АД - Пловдив Химко АД - Враца [Несъстоятелност] ФМА АД - Търговище Унитех АД - Троян [Ликвидация] Фуражи АД - София Технокороза АД - Ловеч Технотекс АД - Пазарджик Ел ей рент АД - Лом Екоклима АД - Бургас Енигма Инвест АД - София Енергострой АД - София Домостроене АД - Силистра Дунавска коприна АД - Варна [Несъстоятелност] Дея Билд АД - София [Несъстоятелност] Шамот АД - Елин Пелин - гара Юта АД - Русе 
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
16.06.2017: БДЖ не ще Васил Божков за съдружник Агенцията за приватизация и...
16.08.2010: Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
13.05.2010: Оранжерии Гимел АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2010: Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
15.12.2009: Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
27.05.2009: 19,4% от капитала на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД се...
08.05.2009: Агенция за приватизация (АП) ще предложи акции от 66 дружества...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
11.02.2009: Агенцията за приватизация пуска за продажба през фондовата борса...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 530 пъти
[2016: 4 018, 2015: 180, 2014: 129, 2013: 259, 2012: 567, 2011: 678, ... ]