Регулирана информацияФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел АД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 на Наредба 2
 Информация,.съгл. приложение 9 от Наредба 2
 Междинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - СофияФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет по закона за счетоводството
 Приложения към годишния финансов отчет
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Допълнителна информация по приложение 10
 Декларация по чл. 100нФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Доклад за дейността за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2
 Информация, съгл. приложение 9 от Наредба 2Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 30.09.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Междинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.09.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2
 Информация, съгл. приложение 9 от Наредба 2Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за периода 1.01 - 30.06.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Междинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет по закона за счетоводството
 Счетоводна политика и приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 от Наредба 2
 Информация,.съгл. приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100о