Кратък фирмен профил

Обреди ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Акад.Андрей Сахаров No 1
тел.: 052/639382,500785,500783,50078, 639381
факс: 052/639383
e-mail: obredi_eood@abv.bg
WEB-site: http://www.obredivarna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813106564
ИН по ДДС: BG813106564
Фирмено дело: 1244/93
Брой служители: 122 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 297 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 3 058 (2018)
ДМА (хил. лв.): 3 059 (2016)
Капитал (лв.): 1 572 900
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Извършване в страната и в чужбина на граждански радостни и траурни обреди, семейни тържества и празници; услуги; производство на стоки и обредни атрибути, свързани с обредната дейност и извън нея; поддържане на гробищни паркове; извършване на надгробни подобрения и други дейности.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2020 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2020 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведомления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация съгл. Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „а”
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „б”

20.04.2012

Общинската фирма „Градски транспорт” Варна ЕАД е със загуба от 768 хил.лв, отчете днес представителят на предприятието Емил Данаилов на заседание на комисията по Собственост и стопанство. Като основна причина за реализираната загуба на дружеството той посочи рязкото повишение на цените на горивата, като то е с над 0.30 лв. на литър. Данаилов каза още, че ако цените на горивата са били запазени от нивата на 2010 год., дръжеството е можело да реализира и печалба, но към момента това е почти невъзможно. Средната заплата на работниците в общинското предприятие е 760 лв., като се предвижда да има увеличение. „Градски транспорт” Варна разполага с 125 автобуса и 41 тролейбуса, като средната възраст на превозните средства е над 25 години. Ежедневно за нуждите на града се използват 70 автобуса, които правят по 1700 курса на ден. Това води до постоянната амортизация на превозните средства. От фирмата очакват, че след като се реализира проекта за интегриран градски транспорт, материалната база на автобусите ще се подобри, както и че ще се закупят нови превозни средства, които ще улеснят предвижването в града. За разлика от „Градски транспорт” Варна ЕАД, общинското предприятие „Обреди” ЕООД е на печалба след данъчно облагане от 459 хил лв. Разходите на фирмата за 2011 спрямо 2010 са се понижили с 57 000 хил.лв. Персоналът, зает в предприятието е от 90 човека, като те са с 2-ма по-малко от предходната година. Работната заплата в дружеството е 565 лв., което е по-ниско от средната за страната. Обреди ЕООД разполага със свободни парични маси над 45 000 лв. За одитор на дружеството съветниците избраха това да продължи да бъде Слав Танев. 4000 хил лв. е реализираната печалба след даначно облагане на предприятието „Общинска охранителна фирма” ЕАД Варна. Работата на дружеството е съсредоточена в охраняването на 16 обекта, като 2 от тях са частни, 3 са държавни, а останалите са общински. От представения отчет за приходи и разходи стана ясно, че дружеството е с общи приходи от 668 хил.лв и с 664 хил лв. общи разходи. Основните разходи на фирмата са от Фонд работна заплата, като средната за предприятието е 325 лв. със заетост от 115 човека. Фирмата е постигнала значителна финансова стабилност, като е и повишила качеството на обслужване на клиентите си. Очаква се „Общинска охранителна фирма” ЕАД да се яви на търгове за охрана на нови обекти през текущата отчетна година. Своят отчет за дейността представи и дружеството „Пазари” ЕАД, което е 100% собственост на Община Варна. Основният капитал на фирмата през предходния отчетен период остава непроменен, след данъчно облагане предприятието е реализирано 763 хил. лв печалба. Основната дейност, с която се е заела фирмата е модернизиране на търговските обекти, както и подобряване на инфраструктурата около тях. Пазарът в кв. Чайка е изцяло обновен, като за инвестирането в този проект за били използвани 136 хил.лв. През месец октомври на 2011 година модернизиран е бил и пазарът, намиращ се в района на Римски терми Варна. 112 000 лв. са били необходими за подновяването на Централния пазар в града. Предприятието иска да продължи тази инвестиционна политика, като се предвижда и ремонтиране на пазара срещу Катедралата. Общинското предприятие „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД Варна е завършило отчетния период с печалба от 170 000 лв., след преобразуване за данъчни цели. Дружеството има увеличение на количествените разходи за периода. Увеличен е броя на закуските, обедите и вечерите в детските ясли. Хранителните продукти са увеличени с 5.4% спрямо предходната година, като това е довело и до увеличение на разходите за стоки, които са най-голям процент от общите материали. Единственият закупен ДМА през предходната година е на стойност 6000 лв., като това е зеленчукова резачка, необходима за прецизното обработване на храната в детските заведения. Оказва се обаче, че този уред е крайно недостатъчен. Дружеството има нужда от закупуване на нови пасатори, резачки, белачки, които да гарантират качеството на поднесената на децата храна. Представителката за фирмата г-жа Рачкова заяви още, че част от съоръженията се нуждаят от спешен ремонт, тъй като по-голямата част от тях са пред разпад. Средната заплата в дружеството е 463 лв. На комисията отсъстваха представители на съвета на директорите, като председателката на комисията по Собственост и стопанство Валентина Софрониева беше категорична, че те трябва да присъстват, тъй като са отговорни пред общинските съветници. Счетоводната печалба на „Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина” Варна ЕООД е със счетоводна печалба от 10 741 лв., като след данъчни цели чистата печалба на дружеството остава 8 953лв. Основният ДМА на дружеството е сграда, предоставена от Община Варна, където се извършва рехабилитация на оперирани. Останалите дълготрайни материални активи са на стойност от 20 000 лв., те са използвани са придобиване на медицински апарати, както и за уникален апарат за магнитотерапия. Сумата на наличните материали за дружеството към отчетния период е 3 390лв, предприятието има разходи в размер на 2 800 лв. за задължения към персонала за неизползвани отпуски. Контрольорът на дружеството Лидия Маринова каза пред съветниците, че това е едно изключително добре функциониращо предприятие. На комисията бяха разгледани още отчетите на част от лечебните заведения във Варна. Беше приет ГФО и на Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. Д-р Д. Стаматов” Варна ЕООД. Лечебното заведение е 100% собственост на Община Варна, като неговите функции са основно за спешна медицинска помощ. Базата се използва и за учения на студентите от Медицински университет Варна. През 2011 г. в болницата работят 230 души, увеличени са разходите за осигуровки, както и има увеличение на заплатите с 4 %. Част от приходите на заведението се използват за финансово стимулиране на персонала. Към 31.12.2011г предприятието отчита понижение на вземанията от клиети, собствените парични средства са в размер на 28 хил. лв., приходите са 724 хил., като те са от приходи от клиенти, от медицински услуги, увеличен е и броя на клиничните пътеки. През 2011г лечебното заведение констатира повишиние на броя на ражданията, които в национален мащаб това бели спад през предходната година. От управителя на болницата стана ясно, че са нужни между 40 и 50 лв. за обслужването на неосигурен пациент, който е постъпил спешно и не може да му се откаже помощ. Това са разходи, които лечебното заведение не може да си възвърне. Основната цел на Специализираната болница по акушерство и гинекология е оказване на ефективна медицинска помощ, модернизиране на материалната база. Заплатите на персонала в болницата са били едни от най-ниските в града, но в момента има ръст на възнагражденията. „Специализираната болница по очни болести за активно лечение” Варна също е едно от общинските предприятия, които реализират печалба от 86 000лв. В болницата работят 17 лекари и 31 мед. сестри, като средната заплата е от 776лв., най-голямо е възнаграждението на лекарите. Основното финансиране на болницата е от Националната здравноосигурителна каса. Собствените средства на болницата са в размер на 219 хил. лв, тя предлага и най-ниски цени на медицинските услуги. През миналата година са били приети 3351 болни, като са извършени и операции на недоносени бебета. В лечебното заведение няма текучество на персонал и специалистите са запазени. „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД завършва отчетната година с положителен финансов резултат. Основното финансиране на болницата е от националната здравноосигурителна каса, собствените приходи са в размер на 198 хил.лв., в лечебното заведение са извършени и ремонтни дейности, закупена е нова апаратура и е подобрена материалната база.

Градски транспорт ЕАД - Варна Обреди ЕООД - Варна Община Варна - Варна 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.06.2014: Близо половин милион лева печалба е реализирало за миналата...
20.04.2012: Общинската фирма „Градски транспорт” Варна ЕАД е със загуба от...
29.07.2010: Общинският парламент във Варна съкрати броя на Съветите на...
12.02.2009: Варненската туристическа камара започва разработването на нови...
09.02.2009: Немска фирма проявява интерес да строи крематориям във Варна,...
05.03.2007: Нова колумбарийна стена бе изградена в старите варненски гробища...
08.05.2006: Общинската фирма "Пазари"(Варна) отчетe 706 000 лв. чиста...
11.11.2005: "Обреди" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с...
02.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
24.04.2003: Четири пъти по-висока печалба реализира варненската общинска...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 499 пъти
[2016: 2 669, 2015: 40, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 128, 2011: 160, ... ]