Регулирана информацияФинансови отчети 
На 31.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2020 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2020 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведомления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация съгл. Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „а”
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „б”Финансови отчети 
На 22.05.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2019 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2019 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2019 г.
 Приложение към годишен финансов отчет за 2019 г.
 Справки-уведмления по образец
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4а
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4бФинансови отчети 
На 30.07.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2019 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2019 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация съгл. Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „а”
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „б”Финансови отчети 
На 2.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2018 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2018 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2018 г.
 Приложение към годишен финансов отчет за 2018 г.
 Справки-уведмления по образец
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4а
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4бФинансови отчети 
На 30.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2018 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2018 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „а”
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „б”Финансови отчети 
На 2.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Приложение към годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4а
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4бФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 31.03.2017 г.
 Финансов отчет към 31.03.2017 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 4.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и приложение
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т.3 и чл. 33, ал.1 т.3
 Справки по чл.32 ал.1 т.7 и чл.33 ал.1 т.6Финансови отчети 
На 3.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Обреди ЕООД - Варна за четвърто тримесечие на 2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.10 - 31.12.2016
 Пояснителни бележки и информация по чл. 33, ал. 1, т.3 от наредба № 2 на КФН и регламент (ЕС) № 596/2014 отн. обстоятелства, настъпили към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация за Обреди ЕООД - Варна, съгл. прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 11.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Отчет на Обреди ЕООД - Варна за първо шестмесечие на 2016 г.
 Баланс на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Отчет за приходи и разходи на Обреди ЕООД - Варна за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК